Psykisk (O)Hälsa Samhällets barn & unga

Program 7 februari 2018


09:00 – 09:15 Invigning och utdelning av Psynkpriset

09.15 –09:55 Plenum –  Åren går men det psykiska ohälsan hos samhällets barn och unga Ökar! Har psykisk ohälsa bland unga blivit normalt?
Är det så psykisk ohälsa hos barn och unga i dagens samhälle är så normalt så att de som inte har någon känner sig annorlunda?
När någon försöker ta sitt liv så blir ingen förvånad, för det är alltid någon som vet någon som utsätter sig för någon form av självskadebeteende. Har det ha blivit normalt att unga människor är beroende av alkohol, tar droger, medicinerar sig med antidepressiva, ångestdämpande, sömntabletter m.m.? Det är så många som får psykiska diagnoser i ung ålder och har så svårt att hantera det så de håller på att gå miste om livet när det precis har börjat. Det är inga speciella kretsar som lider av detta, utan det finns överallt, i alla olika socialklasser.
Uppskurna armar, magra kroppar, illamående vid matbordet, skakiga händer… Är det så att våra barn och unga inte göra en så stor grej av det längre, för det är så det unga samhället ser ut?

Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent. Totalt handlar det om närmare 190 000 barn och unga vuxna i Sverige som lider av någon form av psykisk ohälsa.

Hur kan vi vända trenden?
Moderator: Thabo Motsieloa, programledare, moderator
Mederkande: Curt Hagquist,
professor i folkhälsovetenskap
Martin Foster, leg psykolog, doktor i psykologi
Jaquline Ståhl och Adam Werner unga volontärer från föreningen Tilia

Dagarna delas in i 4 parallella spår, man behöver inte följa samma spår, utan man väljer valfritt utifrån vad som passar ens egen profession.

09:55 – 10:30 Förmiddagsfika

10:30 – 11:20 Seminariepass 1

Skolsocialt arbete: Skolan som plats för och del i det sociala arbetet
Föreläsningen tar upp frågor om hur det skolsociala arbetet i skolan kan definieras och utformas, och vad skolan kan göra för att stödja utsatta barn. Om skolan och elevhälsan som organisatorisk och institutionell kontext för det sociala arbetet,  samt om områden, strategier och perspektiv i och för det skolsociala arbetet.​
Föreläsare: Åsa Backlund, socionom och fil.dr i socialt arbete

B  Vad är en rättshaverist
Det finns en grupp människor som inte kan hantera uppkomna situationer med mentala processer, som istället försöker lösa dem med juridiska förlopp. Vi kallar detta vardagligt för rättshaveristiskt beteende. Det kan handla om föräldrar i förskola, skola eller på vårdcentraler, BUP och i socialtjänsten. Beteendet ger sig till känna som orimliga krav, anklagelser, återkommande brev och samtal och många anmälningar. Vad är ett rättshaveristiskt beteende? Varför får man det? Och hur kan vi bemöta detta beteende på bästa sätt?
Föreläsare: Jakob Carlander, leg psykoterapeut, teologie licentiat

C Komplexa behov eller komplexa organisationer?
Den svenska Individ- och familjeomsorgen (IFO) präglas i hög grad av organisatorisk specialisering där olika problemområden som missbruksvård, barnavård och försörjningsstöd, samt arbetsuppgifter som utredningsarbete respektive stöd och behandling, hanteras i separata delar av organisationen. Men hur kommer det sig att detta sätt att organisera arbetet fått ett sådant genomslag och idag närmaste tas för givet? Och vilka konsekvenser får den organisatoriska specialiseringen för klienter med behov av mer komplex och mångfacetterad karaktär?
Föreläsare: Pär Grell, universitetslektor vid Högskolan i Gävle, doktor i socialt arbete

Ungdomar och missbruk – så här ser det ut. 
I detta pass får du veta mer om hur det ser ut med användande av alkohol och droger hos ungdomar idag. Du får också reda på vilka faktorer som bidrar till att ungdomar utvecklar ett missbruk och vad som är viktigt att fokusera på när man ska hjälpa unga människor ur ett missbruk.
Föreläsare: Anders Tengström, Ph.D, Clinical Psychologist, Associate Professor, KI

11:20 – 11:35 Bensträck

11:35- 12:25 Seminariepass 2

Tvärprofessionellt elevhälsoarbete – mer än summan av delarna
Föreläsningen kommer att diskutera hur ett gemensamt förhållningssätt till skolans elevhälsa kan utvecklas samtidigt som de olika professionernas specifika perspektiv tillvaratas. Ämnen som berörs är: att stödja en lärande relation mellan elever och lärare, realistiska och orealistiska förväntningar på elevhälsoteamet samt utveckling av teamsamarbete och teamsammankomster.
Föreläsare: Ingrid Hylander, leg psykolog och docent i pedagogik, NVS, Karolinska Institutet

Att attrahera & behålla engagerade & produktiva medarbetare
Varför ska de allra bästa vilja jobba hos just er? – Hur kan ni som ledare bli bättre på att attrahera, engagera och behålla rätt medarbetare.
Från passiv till aktiv rekrytering – när långsiktigt relationsskapande ersätter traditionell platsannonsering

Att vara attraktiv för både trotjänare och hoppjerkor – skillnader och likheter mellan hur olika generationer ser på sitt arbetsliv och vad som är attraktivt för dem

Skapa den röda tråden, från det externa löftet till den interna verkligheten – Vikten av att leva upp till på insidan det ni lovar utåt. För det spelar ingen roll vad ni säger om medarbetarna säger något annat.. 

Effektiva kommunikationskanaler: Printannonser, karriärwebb, sociala medier, tipsrekrytering och karriärmässor… Mycket att välja på, men hur vet ni vilka kanaler som är bäst för att nå ut till just era målgrupper?
Föreläsare: Linus Holmgren, VD på employer branding-byrån Talent Talk. Han har lång erfarenhet av att hjälpa både företag, myndigheter och branscher att kommunicera på ett sanningsenligt sätt och skapa ett attraktivt varumärke som arbetsgivare.

C  Vikten av att inte förlora sig själv i mötet med klienter FULLSATT PASS
Det finns ett begrepp som fångar hjälparen i hens utsatthet när man arbetar med och för utsatta klienter: ” ställföreträdande traumatisering” Bilden av världen och människor förändras. Man blir cynisk och uppgiven.
Även självbilden blir annorlunda med en växande känsla av värdelöshet och inkompetens. En paradoxal erfarenhet är att den som ger mest för sina klienter; anstränger sig, går till mötes och aldrig ger upp också är den som blir mest utsatt. I denna föreläsning läggs fokus på hjälparen själv. Vad kan vi göra för att bevara oss själva då vi hjälper andra?
Föreläsare: Jakob Carlander, leg psykoterapeut, teologie licentiat

D Ungdomar och missbruk – så ska vi tänka runt behandling
I detta pass går vi igenom verksamma vårdfilosofier för att hjälpa ungdomar ur ett missbruk. Vi går igenom Socialstyrelsens riktlinjer och tittar mer specifikt på de metoder som anses ha vetenskapligt stöd för att hjälpa ungdomar ur sitt missbruk
Föreläsare: Anders Tengström, Ph.D, Clinical Psychologist, Associate Professor, KI

12:25 – 13:25 Lunch

13:25 – 14:15 Seminariepass 3

A  Att upptäcka och bemöta elever med ätstörning och självskadebeteende
– Hur kan du upptäcka och bemöta elever med ätstörningar?
– Hur kan du identifiera självskadebeteende och hur kan detta hanteras?
– Så kan du stötta eleven samt skapa en dialog med familjen ur ett hälsofrämjande perspektiv
Föreläsare: Weronica Åberg,
HKK LÄRARE/Fritidspedagog och mamma till en dotter med ätstörningar

Utmaningen med svåra medarbetarsamtal
Utmanande samtal – så har vi hittat nyckeln till framgång. Tips inför, under och efter svåra samtal – vad är viktigt att tänka på? Hantera dina och medarbetarens reaktioner efter samtalet – utmaningar och lösningar.
Föreläsare: Ann-Louise Falander Karlsson,
Enhetschef Nykvarns kommun

”Socbarn”, missförstås, bråkstake, mitt fel?
Knas hemma bär på många livsberättelser, både positiva och negativa erfarenheter från såväl mötet med socialtjänsten, olika familjehem och relationer till föräldrar och vuxna. Någon har blivit placerad 32 gånger, en annan 22 gånger och någon ”bara” en gång. Några har flytt från krig och kommit till nya familjer i Sverige. Några har föräldrar med psykisk ohälsa, missbruk och våld. Det som förenar Knas hemma är att alla har varit med om ett uppbrott från en familj. Ibland nödvändiga uppbrott, men ibland kanske det hade funnits bättre lösningar. Andreas kommer att dela med sig erfarenheter från ungas upplevelser av samhällsplaceringar, om föråldrade tabun som lever kvar, om ”problembarn” om ”fosterbarn” och hur detta påverkar barn och unga under deras uppväxt.
Föreläsare: Andreas Svensson, Ambassadör och ordförande för föreningen Knas hemma:ungas perspektiv på familjehem/HVB-hem.

D Framgångsrik behandling vid samsjuklighet och samtidigt missbruk hos unga
– Samsjuklighet – En repetition
– Preventiva insatser – Hur arbeta förebyggande med ungdomar med samsjuklighet och samtidigt missbruk?
– Framgångsrik behandling vid samsjuklighet och samtidigt missbruk hos unga

Föreläsare:  Agneta Björck, sjuksköterska, verksamhetschef och utbildningsansvarig Östgota Care

14:15 – 14:25 Bensträck

14:25 – 15:15 Seminariepass 4

A Vägar till en narkotikafri skola – om policy, handlingsplaner och rutiner som verktyg i det förebyggande arbetet
Användning av droger påverkar inte bara elevers studieresultat utan också skolmiljön och andra elevers trygghet. Att förebygga, tidigt upptäcka och agera vid oro och skapa en trygg arbetsmiljö är därför viktigt.  Men ofta finns en osäkerhet om vad skolan kan, får och bör göra och skolans frågor är många. Hur kan vi i skolan bättre förstå och upptäcka? Får vi och är det lämpligt att använda narkotikahundar? Vilka regler gäller för drogtester? Hur kan glappen mellan skola och socialtjänst tätas och skolan känna sig säker? Vilka regler gäller för grundskolan respektive gymnasieskolan och hur skiljer sig reglerna mellan gymnasieskolans teoretiska och praktiska moment? Först när frågor som dessa rätats ut kan skolans policy, handlingsplaner och rutiner formuleras och bli ett verksamt verktyg i det förebyggande arbetet.
Föreläsare: Staffan Hübinette, lärare i socialpedagogik, författare och konsult, Utsedd av CAN till Årets förebyggare 2017

B Coaching – chefens verktyg som ger mer tid och utvecklar medarbetarna
Coaching är ett ledarskapsverktyg i tiden. På seminariet får du motiven till varför chefer använder coaching i sitt ledarskap.  Du får också de teoretiska och praktiska grunder du behöver för att själv kunna börja coacha dina medarbetare. Dessutom får du ett konkreta träningstips på hur du kan öva upp din coachande förmåga.
Ur innehållet
• Varför coacha? Vad säger forskning och erfarenhet?
• Den enkla definition av coaching som chefer kan använda.
• Hur man kommer i gång med att coacha.
• De viktigaste metoderna och verktygen.
• Hur man konkret kan träna upp sin förmåga att coacha.
Föreläsare: Søren Holm är en av Nordens mest erfarna och erkända coacher. Sedan 1997 coachar han ledare och utbildar coacher och chefer i coaching. Lena Sobel är certifierad coach och ledarutvecklare med lång erfarenhet av mentorprogram och ledarträning

C Familjehemsvård – vilka insatser är effektiva?
Barn som placeras i familjehem är en riskgrupp för många problem. SBU har granskat vilka insatser till barn- och familjehem som hjälper.
Föreläsare: Marianne Cederblad, professor emeritus, avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri

D För att kunna ge rätt stöd och insatser vid samsjuklighet behöver du kartlägga vad som är psykiatrisk problematik och vad som är missbruk – hur veta vad som är vad?
– Ungdomstiden – Risker och möjligheter
– Vad menar vi när vi säger att någon har ett ”missbruk” eller beroende?
– Varför utvecklar en del ungdomar samsjuklighet?
– Risk- och skyddsfaktorer på olika nivåer
– Samsjuklighet mellan neuropsykiatri och missbruksproblem
– Hur utreder vi vad som är vad vid samsjuklighet
Föreläsare: Agneta Björck,
 sjuksköterska, verksamhetschef och utbildningsansvarig Östgota Care

15:15 – 16:00 Eftermiddagsfika

16:00 – 16:50 Seminariepass 5

A Förebygga riskbeteende och främja psykisk hälsa för personer med NPF.

  • Vad kännetecknar ett riskbeteende för barn och unga med NPF?
  • Hur kan vi förstå orsakerna till riskbeteende?
  • Förebyggande insatser och förhållningssätt som främjar delaktighet och psykisk hälsa
    Föreläsare: Kristin Backman, specialpedagog och Elin Pettersson, arbetsterapeut

B Flexibel verksamhet som passar den enskilde brukarens behov – så arbetar vi för att lyckas
– Hur prioriterar vi bland verksamhetens många behov?
– Brukarperspektiv från den dagliga verksamheten – Urban Engman medverkar
– Så skapar vi en blomstrande verksamhet med knappa resurser
– Hantera chefskapet i en flexibel med samtidigt stabil verksamhet – våra tips och guldkorn
Föreläsare: Christina Jansson
 och Eva Engman, enhetschefer, Omsorgen om funktionshindrade i Älvsbyns kommun

C Flyktingar, papperslösa och ökad rörlighet inom EU – möjligheter och dilemman för samhället och socialtjänsten
Föreläsare: Hans Swärd,
professor i Socialt arbete vid Lunds universitet

D Tramadolmissbruk bland ungdomar i Malmö
För 10 år sedan träffade personalen på Maria Malmö på läkemedlet Tramadol första gången. Då var det en handfull ungdomar som uppgav att de hade provat på drogen. Nu har ca 40 % av alla ungdomar som inleder en behandlingskontakt provat Tramadol. För att få en fördjupad kunskap, kartlägga, sprida kunskapen, utveckla samverkan kring ungdomarna och ta fram en anpassad behandlingsmodell har man startat ett 2 årigt projekt på Maria Malmö. Projektet sträcker sig till 31 oktober 2019 och vid dagens föreläsning presenteras bakgrunden till projektet och de personalen i Malmö har av Tramadolmissbruk bland ungdomar. 
Föreläsare: Gunilla Alväng, socionom Malmö stad, Alexander Holmstedt, psykiatrisjuksköterska Region Skåne

16:50 – Dagen avslutas

8 februari

08:45 – 09:15 Registrering

09:15 – 10:00 Seminariepass 1

A Skolan som arena för psykisk hälsa
I projektet ”Skolan som arena för psykisk hälsa” försöker vi hitta olika anledningar till psykisk ohälsa möjligast tidigt.  Vi hjälper barn tillbaka till skolan vid problematisk frånvaro med en extra socialpedagogisk resursperson. Att dessa extra resurser är lönsamma direkt, det kan vi visa med en socioekonomisk kalkyl.  Våra skolsköterskor kartlägger psykosociala risker även utanför skolan och vet att ca 15 % av barnen har något att berätta som föranleder åtgärd.
Föreläsare: Anja Kivimäki, projektledare BUP Akademiska sjukhuset, civilekonom, magister i administration

B Hur kan du hjälpa nya socialsekreterare att skapa en struktur i sitt arbete?
Föreläsare: Helena Post Mårtensson, 
Kansli- och utvecklingschef

Socialtjänstens uppföljningar av placerade barn i HVB
Utsatta barn och unga är ett prioriterat område utifrån IVO:s riskanalyser. Med anledning den stora ökningen av ensamkommande barn till kommunerna 2015/2016 blev ett fokus för 2017 års nationella tillsyner socialtjänstens uppföljningar av placerade barn på HVB. Tillsynen, som genomförts i sammanlagt 50 kommuner, avser dock inte nämnd period utan istället har IVO granskat hur uppföljningen för drygt 450 av dessa barn ser ut ett år senare, dvs. 2016/2017. En viktig fråga i detta arbete har således varit om barn och ungdomar som placerades vid HVB under denna tid får det stöd och den hjälp från socialtjänsten som de behöver idag? Även resultat från en enkätundersökning med ungdomar som placerats på HVB och en återblick på sju återföringskonferenser som IVO hållit runt om i landet presenteras. Resultat och analys av tillsynen kommer att publiceras i en rapport i slutet av februari 2018.
Föreläsare: Carolin Persson, inspektör Katja Engström inspektör IVO

D Att leva med inbillad fulhet
Omkring 200 000 svenskar är drabbade av dysmorfofobi, inbillad fulhet. Dysmorfofobi är en vanlig men ganska okänd sjukdom, som leder till stort lidande för den drabbade och ofta till depression och självmord.
Föreläsare: Johanna Hisbro berättar sin egen historia

10:00 – 10:45 Förmiddagsfika

10:45 – 11:35 Seminariepass 2

A  Under hela högstadiet mobbades Anton för sina tics
Han kallades ”ticsmongo” och ”CP” och klasskamraterna filmade honom på bussen och slog vad om hans nästa tics. Hur var det att gå i skolan och ha Tourettes syndrom?
Föreläsare: Anton berätttar sin historia

Offerkultur inom socialtjänsten
Om ledarskapets betydelse för att skapa stolthet istället för offerkultur. Vikten av intern och extern kommunikation av verksamhetens goda exempel och arbete för att förändra medborgarnas bild av socialtjänsten samt för att skapa en intern stolthet. Vikten av politisk förankring och dialog samt behovet av att lyfta strategiska frågor till Kommunstyrelsen för förankring. Det kommer att finnas bäring till Tillitsdelegationens arbete. Samt om vikten av att ledningen har förtroende och ger mandat till professionen.
Föreläsare: Mikael Lekfalk,
kommundirektör Luleå kommun

Barn och unga inom missbruks- och beroendevården
En hög grad av samverkan mellan olika aktörer inom missbruks- och beroendevården är tillsammans med en väl fungerande myndighetsutövning inom socialtjänsten centrala faktorer för att unga personer med missbruksproblem ska få individuellt utformad vård och behandling av god kvalitet. I rapporten ”Unga personer inom missbruks- och beroendevården” beskrivs dessa två viktiga områden utifrån en nationell tillsyn genomförd av IVO. Totalt granskades 64 verksamheter inom socialtjänst, hälso- och sjukvård samt hem för vård eller boende (HVB). I tillsynen fokuserade IVO särskilt på åldersgruppen 18-25 år med missbruks- eller beroendeproblem, men en del av tillsynen inkluderade även barn 15 till och med 18 år.
Föreläsare: Carolin Persson, inspektör Katja Engström inspektör IVO

D Är det en ätstörning? Om det är det, vad gör jag då?
Hur vet jag om det är en ätstörning? Många gånger möter vi barn och ungdomar med oro, koncentrationssvårigheter, sömnbekymmer och utanförskap. Ibland kan detta vara tidiga tecken på en ätstöring. Oron för att göra fel, säga fel saker eller helt missa viktiga frågor kan begränsa chanserna att tidigt upptäcka en ätstörning och där med ge tidiga behandlingsinsatser.

Den här föreläsningen kommer att ge dig kunskap om grunderna i vad en ätstörning är och hur du bäst hjälper den som drabbats och hens familj. Föreläsningen avslutas med möjlighet till att ställa frågor och diskutera ämnet.
Föreläsare: Maja Molin, leg psykiatrisjuksköterska, doktorand

11:35 – 11:45 Bensträck

11:45 – 12:30 Seminariepass 3

A  Stressens betydelse vid NPF-strategier som skapar bättre balans i tillvaron
På denna föreläsning får ni veta mer om: – vikten av klarspråk och tillgänglighet på webben, – smarta och ovärdeliga hjälpmedel för såväl arbetsliv som vardag, – kostnadseffektiva lösningar för skolans värld, – verkligheten med en hemmasittare och hur man genom rätt bemötande kan vända hemmasittande till närvaro. Allt med lösningsfokus – där lågaffektivt bemötande, förståelse, respekt och stressreducering är nycklar.
Föreläsare: Lena Furberg,
tillgänglighetsexpert och språkkonsult i svenska, Louise Hårdstedt, lärare och journalist med kognitiv spetskompetens

B Att rekrytera och behålla personal – det är ingen rocket science.
Om SKL:s arbete för att göra arbetet inom den sociala barn-och ungdomsvården mer attraktivt.
Föreläsare: Kjerstin Bergman
, Nationell samordnare för regionalt utvecklingsarbete inom social barn-och ungdomsvård

C Ungdomar i riskzonen – Hur förebygger vi att de hamnar i kriminalitet och hur kan vi förebygger vi att de hamnar i kriminalitet och hur kan vi arbeta med dem som redan hamnat där?
Så identifierar och fångar vi upp unga som är på väg in i ett riskfyllt beteende och så agerar vi i ett tidigt skede?
Så arbetar vi kring sekretessen för att snabbt fånga upp ungdomar i riskzonen.
Vikten av att erbjuda en alternativ livsstil.
Så kan du arbeta med social färdighet, sysselsättning och praktikplatser för unga vuxna i kriminalitet
Samverkan – social insatsgrupp där olika professioner arbetar tillsammans i både akuta, tidiga och fördjupande insatser
Föreläsare: Dashmire Osmani och Tove Lundell, 
sektionschefer på individ och familjeomsorg, enheten öppenvård i Malmö Stad

D  Att vara barn till en narcissist!
Föreläsare: Lena Teurnell, 
psykolog, psykoanalytiker

12:30 – 13:30 Lunch

13:30 – 14:20 Seminariepass 4

De borde få blomma i skolan – om särskilt begåvade elever
Medan Sverige har gjort sig känt för musikexport, teknologisk innovation och litterära mästerverk – och framför allt för Nobelpriset – går inte sällan de allra högst begåvade eleverna under i svensk skola. Den nya skollagen säger visserligen att särbegåvade/särskilt begåvade elever har rätt till ledning och stimulans, men ingen vet vilka de är. Resultatet är att de ofta utvecklar en psykisk ohälsa som skapar skolsvårigheter. Varför? Den här föreläsningen svarar på den frågan och ger tips på första hjälpen, så att även de mest begåvade barn och ungdomar även kan få blomma i svensk utbildning. Så som de har rätt till.

  •     Vilka är de särskilt begåvade/särbegåvade eleverna?
  •     Varför utvecklar de skolsvårigheter?
  •     Vad kan skolan göra?
    Föreläsare: Mona Liljedahl, gymnasielärare, specialpedagog, författare

Sektrelaterad ohälsa
Människor som lämnar totalitära rörelser drabbas ofta av psykiska ohälsa efteråt. Föreläsningen är en genomgång av på vilket sätt engagemanget i en totalitär rörelse har samband med olika grader av psykisk ohälsa efter ett avhopp, hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan komplicera symtombilden, hur problemen för någon som växt upp i en totalitär rörelse skiljer sig från problemen för dem som gått med i vuxen ålder och hur man kan tänka när det gäller behandling.
Föreläsare: Håkan Järvå,
leg psykolog, fd avhoppare och har under flera år jobbat med att hjälpa avhoppare från olika totalitära organisationer

C När samhället sviker söker unga det destruktiva
Våra unga mår sämre och sämre, och trots ett stort engagemang verkar inte trenden vända. Är vi beredda att lyssna!
Föreläsare: Louise Aronsson & Annesofie Blixt, föreningen Tilia

Undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID), ny ätstörningsdiagnos
Undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID), är en ny diagnos avseende svårigheter med att äta som oftast börjar i tidiga barnaår. Svårigheter som kan ta sig olika uttryck, t ex selektivt ätande, ointresse för mat, rädsla för att sätta i halsen eller rädd för att bli illamående. Det är en ätstörning som skiljer sig från t ex anorexia nevrosa främst genom att svårigheterna inte är associerade med samma föreställnings värld som t ex en uttalad kroppsuppfattningsstörning. Däremot kan den ge upphov till lika stora svårigheter. Föreläsningen kommer att redogöra för det aktuella kunskapsläget avseende sjukdomsbild, förekomst, när man bör söka hjälp, behandling samt prognos.
Föreläsare: Ulf Wallin, 
överläkare, med dr, barnpsykiater, leg psykoterapeut

14:20 – 14:50 Eftermiddagsfika

14.50 – 15:40  Plenum – Hur kan vi förebygga, bemöta och hjälpa våra barn och unga att inte dras in i kriminalitet, gäng, totalitära rörelser….

Moderator:Thabo Motsieloa, programledare, moderator
Medverkande:
Håkan Järvå,
 leg psykolog, fd avhoppare och har under flera år jobbat med att hjälpa avhoppare från olika totalitära organisationer
Felix Unogwu, Statsvetare med konflikthantering som specialitet. Arbetar med att rehabilitera barnsoldater och unga som återvänder från krig.

15.40 – Konferensen är slut för i år!


Med reservation för ändringar i programmet.

OK
På Psyoh använder vi kakor (cookies) för att du ska få bästa möjliga användarupplevelse. Genom att du fortsätter att titta på vår sajt godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?